obchodní společnosti

Střechy Praha s.r.o.

se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4

identifikační číslo: 26447126

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82829

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.strechy-praha.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Střechy Praha s.r.o., se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, identifikační číslo: 26447126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82829 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.strechy-praha.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

1.6. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, či jiné akce (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

1.7. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodejcem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v počtu požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

2. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, kupní cena je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky.

3. Pro zakoupení vstupenky prostřednictvím webové stránky je kupující povinen vyplnit své identifikační a kontaktní údaje. Po odeslání údajů bude kupujícímu na jím zadanou adresu elektronické pošty (dále „e-mail“) zasláno potvrzení.

4. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

5. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

6. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.

7. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží (vstupenek) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;

- bezhotovostně platební kartou;

4.2.   Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

4.3. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

6.2. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky v případě odcizení, ztráty, poškození či jiného znehodnocení.

6.3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího (přeplněná e-mailová schránka, spam filtr aj.).

6.4. Pokud kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 3 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodejce zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, bude dále postupováno způsobem uvedeným v bodech 6.5 a 6.6.

6.5. Prodejce se zavazuje v návaznosti na bod 6.4. nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail.

6.6. Prodejce se zavazuje (v návaznosti na bod 6.4.) vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, pokud již akce proběhla, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

6.7. Pokud byl zrušen termín Akce a stanoven nový termín Akce, vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín.

6.8. Pokud dojde k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet vstupné prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. Vstupné prodávající vrátí nejpozději do 30 dnů ode dne zrušení Akce.

6.9. Veškeré reklamace a dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu strechy(at)strechy-praha.cz. Kupující je povinen uvést ve své reklamaci svoji e-mailovou adresu, v rámci které bude probíhat komunikace prodávajícího s kupujícím ohledně reklamace.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a kupujícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je kupující poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu nebo platební karty. Minimální rozsah osobních údajů, který si prodávající vyhrazuje coby podmínku uzavření smlouvy a v němž kupující je povinen své osobní údaje poskytnout, je tvořen těmito osobními údaji: jméno a příjmení, e‐mailová adresa. Číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány.

7.2. Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů:

- doručení vstupenky kupujícímu a zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek;

- identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6.

7.3. Kupující zadává své osobní údaje prostřednictvím webových stránek. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep) má kupující ve vlastním zájmu povinnost kontaktovat prodávajícího. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých osobních údajů.

7.4. Prodávající uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech kupujících a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí. Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je jeho e‐mailová adresa dodatečně z mailing listu odstraněna. Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.

7.5. Kupující je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na prodávajícího, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

Praha 18. 10. 2023